Regulamin serwisu:


§ 1

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego beskidmaly.pl .

 

§ 2

 

Pojęcia i definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 

1) Regulamin - rozumie się niniejszy dokument, umieszczony pod adresem http://www.beskidmaly.pl/regulamin.php
2) Administrator Serwisu / Właściciel Serwisu - rozumie się przez to osobę - Walczak Marcin,
3) Serwis - rozumie się stronę internetową umieszczoną pod adresem beskidmaly.pl wraz całą zawartością (blogi, wydarzenia, galerie, forum itp),
4) Forum - rozumie się przez to utworzone w Serwisie miejsce do dyskusji służące wymianie informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach,
5) Galeria - rozumie się przez to utworzone w Serwisie miejsce do zamieszczania zdjęć wraz z opisami.
6) Blogi - rozumie się przez to utworzone w serwisie miejsce do publikowania własnych informacji, przemyśleń itp.
7) Użytkownicy - rozumie się użytkowników uprawnionych do korzystania z Serwisu i zarejestrowanych w Serwisie.
8) Moderatorzy - rozumie się Użytkowników uprawnionych do korzystania z Serwisu i zarejestrowanych w Serwisie, którym Założyciele przekazali część lub całość swoich uprawnień przysługujących na podstawie Regulaminu.
9) Przeglądający - rozumie się osoby zapoznające się z treścią Serwisu nie będące Użytkownikami.

 

§ 3

 

1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji. W przypadku umieszczenia jakiegokolwiek zapisu lub materiału w Serwisie jest to równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Użytkownicy muszą być osobami pełnoletnimi lub - w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia - działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu i niewykorzystywania Serwisu w celu dystrybuowania jakichkolwiek treści będących przedmiotem ochrony przez polskie lub międzynarodowe prawo autorskie.

 

§ 4

 

1. Serwis może być używany dla celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabrania się zamieszczania w Serwisie jakichkolwiek treści, które:
1) zawierają treści sprzeczne z prawem,
2) naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego,
3) zawierają treści uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
4) zawierają treści pornograficzne,
5) naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,
6) zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt komputerowy Użytkownika lub Administratora, pogorszyć jego pracę lub w jakikolwiek inny sposób wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego Użytkownika lub Administratora lub Serwisu,
7) zawierają odnośniki oraz sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich,
8) stanowią linki do stron internetowych zawierających treści wskazane w Punktach 1 - 7.

 

2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Administrator Serwisu może natychmiast usunąć materiały zamieszczone w Serwisie naruszające Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.

 

3. Właścicielowi Serwisu, Założycielom i Moderatorom według własnego uznania przysługuje prawo do usuwania Użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników albo adresów e-mail w przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 5

 

1. Dane kontaktowe Użytkowników umieszczane przez Użytkowników w Serwisie mogą być wykorzystywane w celu, w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, w szczególnie ich przetwarzanie, rozpowszechnianie lub dystrybucja jest zabronione.
2. Informacje dotyczące Założycieli, Moderatorów, Użytkowników i Przeglądających (takie jak numery IP, adresy e-mail ) są przechowywane przez Właściciela Serwisu i w razie potrzeby będą udostępniane wymiarowi sprawiedliwości i organom ścigania.

 

§ 6

 

1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody (akceptacji Regulaminu), Administrator Serwisu ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych, z zastrzeżeniem, że dane osobowe udostępniane są przez Administratora Serwisu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych Serwisu danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).
3. Administrator Serwisu, jako administrator danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Właściciela Serwisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Założycielom oraz Moderatorom przysługuje prawo wglądu do wszystkich danych udostępnionych przez Użytkownika, pod warunkiem zapewnienia ich ochrony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych osobowych poprzez przesłanie stosownego wniosku e-mailem na adres 2morrowstudio@wp.pl
7. Założycielom ani Moderatorom zakazuje się edytowania danych osobowych Użytkownika bez jego zgody przesłanej na adres e-mail Założyciela lub Moderatora (do wiadomości Właściciela Serwisu), chyba że edytowanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne w związku z naruszeniem obowiązujących przepisów lub Regulaminu. Założyciel lub Moderator zobowiązuje się do informowania Właściciela Serwisu o wszelkich okolicznościach uzasadniających edytowanie danych osobowych Użytkownika.

 

§ 7

 

1. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Serwisu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienie zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich.
2. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich, w tym również do zwrotu Właścicielowi Serwisu wszelkich zasadzonych od Właściciela Serwisu kwot, w tym także odsetek, kosztów zastępstwa procesowe, kosztów sądowych, obsługi prawnej, wynikającego z naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu.
3. Za wszelkie zapisy i materiały zamieszczane w Serwisie wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zapisy i materiały zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie jak również za następstwa ich zamieszczenia.
4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

 

1) wykorzystanie przez osoby trzecie zapisów lub materiałów albo części
zapisów lub materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie, jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie,
2) sposób w jaki będą wykorzystywane profile Użytkowników, ogłoszenia, materiały lub wypowiedzi Użytkowników,
3) skuteczność anonsów zamieszczanych w Serwisie,
4) następstwa wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,
5) treści i inną zawartość wiadomości (materiałów) przesyłanych na konta Użytkowników przez innych Użytkowników oraz stron internetowych Użytkowników,
6) przerwy w dostępie do Serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora Serwisu, w tym również z przyczyn technicznych,
7) przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane przyczynami zależnymi od Administratora Serwisu takimi jak: przyczyny techniczne (np. konserwacja sprzętu) ani też z przyczyn spowodowanych przez siłę wyższą,
8) wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu,
9) za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników,
10) za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania Użytkowników względem siebie.

 

5. Właściciel Serwisu nie zapewnia, że każdy z Użytkowników działa w dobrej wierze, jak również nie ma możliwości pełnego kontrolowania wiarygodności Użytkowników.
6. Właściciel Serwisu nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami.
7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do:

1) wysyłania na konta Użytkowników komunikatów dotyczących funkcjonowania Serwisu, informacji o bieżących ofertach Serwisu oraz newsletterów,
2) okresowego wyłączania lub ograniczania dostępności Serwisu bez podania przyczyn.

 

 

§ 8

 

Właścicielowi Serwisu jak i Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrejestrowania Użytkownika w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

§ 9

 

1. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 13.03.2015 i może ulec zmianie w dowolnym czasie. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od umieszczenia nowej jego wersji na stronie internetowej http://www.beskidmaly.pl/regulamin.php oraz informacji o tym fakcie na stronie głównej Serwisu.
2. Korzystanie i używanie Serwisu przez Założycieli, Moderatorów, Użytkowników i Przeglądających po zmianie brzmienia Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją nowych postanowień Regulaminu.

§ 10

 

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosujemy tzw. pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, , czas przechowywania oraz unikalny numer.

 

2. Wykorzystywane przez serwis rodzaje plików cookies wraz z zastosowaniem :

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 

c) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

4. Zazwyczaj przeglądarki internetowe - oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych - domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu w każdej chwili mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych. W przypadku niedokonania zmiany ustawień cookies będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Co oznacza, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika wraz z dostępem do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z serwisu beskidmaly.pl, w szczególności wymagających logowania. Nie powoduje to jednak problemu z dostępem do treści serwisu oprócz tych treści, do których niezbędne jest logowanie.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu beskidmaly.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze jak również dostawców aplikacji multimedialnych.

2005-2021, www.beskidmaly.pl © by Grupa beskidmaly.pl